Brasil Paranaense

Athletico Paranaense
Athletico Paranaense
G G G G G
1 - 0
Final F
1 - 0

Ida
Toledo
Toledo
E E P P P

Athletico Paranaense vs. Toledo Paranaense 2008