Brasil Paranaense

Athletico Paranaense
Athletico Paranaense
G G G G G
2 - 1
Final F
2 - 1

Total:Total: 2 - 3
Coritiba
Coritiba
E P G G P

Athletico Paranaense vs. Coritiba Paranaense 2008